دوره و شماره: دوره 28.2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 263-488