آ

 • آبسالان، شکراله ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • آناقلی، امین تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

ا

 • ابراهیمیان، حامد ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-315]

 • احمدی، فاطمه تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • احمدی، نیما اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل به خشکی گل پریوش [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 495-503]

 • اسدی، هرمز ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی شبکه سراسری برق در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 375-387]

 • افراسیاب، پیمان ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-315]

 • الفتی، جمالعلی اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 575-590]

 • انصاری، حسین تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 433-447]

ب

 • باغانی، جواد تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

 • باغانی، جواد ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی شبکه سراسری برق در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 375-387]

 • باقری خلیلی، زهرا بررسی تبخیر-تعرق واقعی و ضرایب گیاهی برنج ارقام هاشمی و شیرودی در شهرستان ساری [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 505-515]

 • بانژاد، حسین بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 615-623]

 • بیرامی، حسین تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • بیرامی، حسین برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی دو گونه سالیکورنیا در یزد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 401-414]

 • برومند نسب، سعید اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شاخص‌های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 203-216]

 • بزی، مهدیه شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 463-479]

 • بزرگی، عطیه توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه‌های تأمین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 187-202]

 • بناکار، محمد حسین مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 29-49]

 • بهمنش، جواد تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

پ

 • پاریاب، جابر شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 463-479]

 • پیری، حلیمه برهمکنش کود پتاسیم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی چای ترش [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 137-150]

 • پرچمی عراقی، فرزین کاربرد مدل SWAP برای مدل‌سازی یک سامانه زراعی با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در یک مزرعه نیشکر [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]

 • پرویزی آلمانی، مسعود اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شاخص‌های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 203-216]

ت

 • تارمحمدی قورچی، زهرا بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]

ج

 • جبلی، مریم تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • جعفرنژادی، علیرضا ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 229-241]

 • جمی، انیسه اثرات خشکسالی بر الگوی کشت زراعی و رفاه کشاورزان دشت مهیار جنوبی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 481-494]

 • جماعتی اردکانی، زهرا تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • جمالی، صابر تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 433-447]

 • جولایی، رامتین بررسی اثر سیاست‌های قیمت و سهمیه‌بندی آب کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-285]

چ

 • چراغی، سید علی محمد مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 29-49]

ح

 • حاجی آبادی، فاطمه ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • حسن پور، فرزاد ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • حسن پور اصیل، معظم اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 575-590]

 • حسن لی، محمد ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-315]

 • حکیم زاده، محمد علی بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

 • حمامی، حسین ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • حمامی، حسین برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 563-573]

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • خاشعی سیوکی، عباس تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 591-601]

 • خالدیان، محمدرضا اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 575-590]

 • خالدی علمداری، محمد کاربرد شاخص‌های یکنواختی بارش و زمان – بارش مؤثر برای برآورد عملکرد گندم دیم و نوسانات آن در اقلیم نیمه‌خشک تبریز [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 449-461]

 • خمری، عیسی برهمکنش کود پتاسیم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی چای ترش [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 137-150]

د

 • دستورانی، مهدی بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • دهستانی اردکانی، مریم تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • دهقان، هادی شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]

 • دهقان، هادی تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد برای گیاه اسفناج [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 79-91]

 • دهقان، هادی تأثیر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در گندم پائیزه در منطقه کاشمر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]

 • دهقانی، فرهاد برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی دو گونه سالیکورنیا در یزد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 401-414]

 • دوات گر، ناصر ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 229-241]

 • دوست حسینی، میلاد بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

ر

 • راد، محمدهادی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • راشکی، پریا برهمکنش کود پتاسیم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی چای ترش [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 137-150]

 • رحیمیان، محمدحسن مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 29-49]

 • رحیمیان، محمدحسن تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • رحیمیان، محمدحسن برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی دو گونه سالیکورنیا در یزد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 401-414]

 • رضایی، اعظم بررسی اثر سیاست‌های قیمت و سهمیه‌بندی آب کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-285]

 • رضاوردی نژاد، وحید تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

 • رنجبر، غلامحسن تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • روحی پور، حسن تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • روزبان، محمود اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل به خشکی گل پریوش [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 495-503]

 • روزبهانی، عباس توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه‌های تأمین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 187-202]

 • رئوف، مجید ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت اردبیل [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 335-373]

ز

 • زارع، حمید تعیین بهره‌وری آب و بهره‌وری اقتصادی آبیاری درختان انجیر دیم استهبان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]

 • زارعی، قاسم تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]

 • زبرجدی، علیرضا تأثیر غلظت‌های مختلف سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 415-431]

 • زنگی آبادی، مهدی تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکی خاک مؤثر بر بهره‌وری مصرف آب در گیاه ذرت علوفه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 517-529]

س

 • سپهری صادقیان، سالومه بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 337-354]

 • سیدی، سید محسن ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • سرافراز اردکانی، محمدرضا بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

 • سلامتی، نادر ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • سلطانی گردفرامرزی، ولی تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • سمیع پور، فاطمه کاربرد مدل SWAP برای مدل‌سازی یک سامانه زراعی با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در یک مزرعه نیشکر [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]

 • سودایی زاده، حمید بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

ش

 • شاهرخ نیا، محمدعلی تعیین بهره‌وری آب و بهره‌وری اقتصادی آبیاری درختان انجیر دیم استهبان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]

 • شیرانی، حسین ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • شیرزادی، فاطمه بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • شریف زاده، محمد شریف شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 463-479]

 • شریف‌زاده، محمد شریف بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]

 • شریفی عاشورآبادی، ابرهیم تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • شهیدی، علی بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • شهیدی، علی برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 563-573]

 • شهیدی، علی تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 591-601]

ص

 • صادقی، صادق تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]

 • صادقی لاری، عدنان کاربرد مدل SWAP برای مدل‌سازی یک سامانه زراعی با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در یک مزرعه نیشکر [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]

 • صبوحی صابونی، محمود ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-315]

 • صفری‌زاده ثانی، عباس تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 433-447]

ط

 • طاهری، مینا تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

 • طاوسی، مهرزاد بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 337-354]

ع

 • عابدین پور، میثم شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]

 • عابدین پور، میثم تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد برای گیاه اسفناج [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 79-91]

 • عابدین پور، میثم تأثیر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در گندم پائیزه در منطقه کاشمر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]

 • عامریان، معصومه تأثیر غلظت‌های مختلف سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 415-431]

 • عباسی، فریبرز تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

 • عبداله زاده، غلامحسین بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]

 • عزیزی، آذرخش ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • عزیزی مبصر، جوانشیر ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت اردبیل [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 335-373]

 • علیزاده، امین بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 603-614]

 • علی نظری، فریبا تعیین الگوی جبهه رطوبتی در اراضی شیب‌دار در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 107-119]

غ

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی بررسی تبخیر-تعرق واقعی و ضرایب گیاهی برنج ارقام هاشمی و شیرودی در شهرستان ساری [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 505-515]

ف

 • فلاحی، حمیدرضا بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

ق

 • قربانی دشتکی، شجاع ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • قزل، عبدالوهاب بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]

 • قلی زاده، مصطفی بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 615-623]

 • قلعه نوی، محمد امین بررسی تبخیر-تعرق واقعی و ضرایب گیاهی برنج ارقام هاشمی و شیرودی در شهرستان ساری [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 505-515]

 • قوامسعیدی نوقابی، سعید برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 563-573]

ک

 • کامکار روحانی، ابوالقاسم ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • کیخایی، فاطمه تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]

 • کرامتزاده، علی بررسی اثر سیاست‌های قیمت و سهمیه‌بندی آب کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-285]

 • کرباسی، علیرضا بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 603-614]

 • کریمی، بختیار تعیین الگوی جبهه رطوبتی در اراضی شیب‌دار در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 107-119]

 • کریمی زارچی، مهدی مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 29-49]

 • کشکولی، حیدرعلی بررسی اختلاط قائم ‌آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه‌آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 543-561]

گ

 • گلدانی، مرتضی بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 615-623]

 • گنجی خرم دل، ناصر تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]

 • گوشه، محی الدین ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

م

 • متانت، معصومه بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 615-623]

 • متقیان، حمیدرضا ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • مجنونی هریس، ابوالفضل کاربرد شاخص‌های یکنواختی بارش و زمان – بارش مؤثر برای برآورد عملکرد گندم دیم و نوسانات آن در اقلیم نیمه‌خشک تبریز [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 449-461]

 • محبوبی، محمد رضا شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 463-479]

 • محتشمی، تکتم بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 603-614]

 • محرابی، جوانه السادات تأثیر غلظت‌های مختلف سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 415-431]

 • محمدی، اکبر تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 591-601]

 • محمدی، مهران ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت اردبیل [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 335-373]

 • مختاران، علی بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 337-354]

 • مختاران، علی بررسی اختلاط قائم ‌آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه‌آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 543-561]

 • مرتضوی، سیدابوالقاسم اثرات خشکسالی بر الگوی کشت زراعی و رفاه کشاورزان دشت مهیار جنوبی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 481-494]

 • مسکینی ویشکایی، فاطمه ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 229-241]

 • مصری، سمیرا ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • معماریان، هادی شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]

 • مفتاحی زاده، حیدر تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • مقیمی، زهرا بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 603-614]

 • مکاری، مهدی شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]

 • مکاری، مهدی تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد برای گیاه اسفناج [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 79-91]

 • مکاری، مهدی تأثیر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در گندم پائیزه در منطقه کاشمر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]

 • مکی‌زاده تفتی، مریم تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • مومن پور، علی تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

ن

 • نادری، بهروز تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • ناصری، عبدالعلی اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شاخص‌های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 203-216]

 • ناصری، عبدالعلی بررسی اختلاط قائم ‌آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه‌آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 543-561]

 • نامداریان، درسا اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شاخص‌های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 203-216]

 • نبوی، زهراسادات اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 575-590]

 • نجفی علمدارلو، حامد اثرات خشکسالی بر الگوی کشت زراعی و رفاه کشاورزان دشت مهیار جنوبی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 481-494]

 • نجفی مود، محمدحسین تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 591-601]

و

 • ورجاوند، پیمان ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • ورجاوند، پیمان بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 337-354]

 • وظیفه شناس، محمدرضا تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

ه

 • هادی راد، محمد تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه‌های تأمین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 187-202]

 • همایونی، غلامحسین اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل به خشکی گل پریوش [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 495-503]

ی

 • یزدانی بیوکی، رستم بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

 • یزدانی بیوکی، رستم تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • یعقوب زاده، مصطفی ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]