آ

 • آریا آذر، ناصر الویت‌بندی کاربرد سامانه‌های آبیاری با روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در حوضه رودخانه آجی‌چای [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 109-120]

 • آزاد، نسرین تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 601-612]

ا

 • ایزدی، عزیر الله تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • اسعدی، محمد علی اثر کم‌آبیاری توأم با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • اسمعیلی ورکی، مهدی ارزیابی عملکرد مدل WASP برای شبیه سازی کیفیت زه آب اراضی شالیزاری واحد عمرانی F4 شبکه آبیاری زهکشی گیلان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]

 • اعلایی بازکیایی، پویا تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • اکبری، احمد اثر سیاست‌های پیشنهادی قیمت‌گذاری آب بر مزیت نسبی محصولات کشاورزی شهرستان کاشمر [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]

 • اکبری، مهدی اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]

 • اکبری، مهدی اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

 • امیری، ابراهیم تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 13-27]

 • امیری، ابراهیم تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • امیرآبادی زاده، مهدی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل‌های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم‌های مختلف ایران [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 149-162]

 • انصاری، حسین اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 339-351]

ب

 • بابازاده، حسین برآورد نیاز آبی گیاه ریحان برای مدیریت آب در مزرعه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 53-65]

 • بابازاده، حسین تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 13-27]

 • بامری، ابوالفضل برهمکنش مقادیر آب و کودهای آلی و شیمیایی بر بهره وری آب گیاه سیر در زهک دشت سیستان [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 249-263]

 • بدیع برزین، حسین اثر روش‌های قیمت‌گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و تقاضای آب در دشت سیستان [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 463-478]

 • بیرانوند، فرهاد تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

 • برومند نسب، سعید ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره‌چکان‌ها و بررسی کارآیی سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در کشت نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 397-411]

 • بیکی، علی اثر کاربرد زئولیت طبیعی و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 137-148]

 • بیک خورمیزی، عبدالله برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • بهمنش، جواد تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 601-612]

پ

 • پاکدامن، بابک بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • پیری، حلیمه برهمکنش مقادیر آب و کودهای آلی و شیمیایی بر بهره وری آب گیاه سیر در زهک دشت سیستان [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 249-263]

 • پرندین، محمدامین اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]

 • پرندین، محمدامین اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 353-369]

ج

 • جلینی، محمد اثر روش‌های خاک‌ورزی، حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 371-381]

 • جماعتی اردکانی، زهرا بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 535-550]

 • جمالی، صابر اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 339-351]

چ

 • چراتی، علی بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

ح

 • حسینی، سید مهدی اثر سیاست‌های پیشنهادی قیمت‌گذاری آب بر مزیت نسبی محصولات کشاورزی شهرستان کاشمر [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]

 • حسینی، سید مهدی اثر روش‌های قیمت‌گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و تقاضای آب در دشت سیستان [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 463-478]

 • حسینیان، سید حمزه تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

 • حسین پناهی، فرزاد تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 645-660]

 • حسن پور نودهی، مهسا ارزیابی عملکرد مدل WASP برای شبیه سازی کیفیت زه آب اراضی شالیزاری واحد عمرانی F4 شبکه آبیاری زهکشی گیلان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]

 • حسینی سرقین، سیاوش برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • حمامی، حسین تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار‌مریم در دشت بیرجند [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 493-505]

خ

 • خادم‌پور، فهیمه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل‌های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم‌های مختلف ایران [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 149-162]

 • خاشعی سیوکی، عباس اثر کاربرد زئولیت طبیعی و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 137-148]

 • خاشعی سیوکی، عباس بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • خاشعی سیوکی، عباس تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار‌مریم در دشت بیرجند [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 493-505]

 • خدایی، آیدین بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • خزیمه نژاد، حسین بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل‌های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم‌های مختلف ایران [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 149-162]

 • خسروی، هوشنگ واکنش ذرت به تلقیح با ازتوباکتر در شرایط تنش خشکی [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 29-38]

 • خشائی، فرشاد تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 601-612]

 • خلیلیان، صادق اثر کم‌آبیاری توأم با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • خوش سیمای چنار، مرتضی اثر آبیاری قطره‌ای (نوارهای تیپ) با آب شور بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 565-581]

د

 • داوری، کامران بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • داوری، کامران تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • دلبری، معصومه بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • دهستانی اردکانی، مریم بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 535-550]

 • دهقان، هادی تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد شلغم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 431-4432]

ذ

 • ذبیحی، آرمان تعیین زمان آبیاری تکمیلی در گندم دیم با پایش تغییرات رطوبت خاک طی دوره رشد [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

ر

 • رحیمیان، محمدحسن مقایسه آب مصرفی باغات پسته در شرایط شور با نیاز آبی و تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده به روش سبال در دشت بهادران در استان یزد [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]

 • رشیدی، ورهرام بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

 • رضایی، مجتبی تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • رضاوردی نژاد، وحید تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 601-612]

 • روزبهانی، عباس تأثیر بهبود فرآیند تحویل و توزیع آب سطحی در کاهش برداشت آب زیرزمینی در شبکه آبیاری رودشت [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 445-461]

 • رئوف، مجید تعیین ضریب گیاهی چغندرقند با استفاده از لایسیمتر در دشت اردبیل و مقایسه آن با داده‌های جهانی فائو [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 175-188]

ز

 • زارع حقی، داوود اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

س

 • سیادت، عطا اله بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

 • سجودی، زینب ارزیابی روش WUCOLS در برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 629-643]

 • سرافراز اردکانی، محمدرضا برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • سرائی تبریزی، مهدی برآورد نیاز آبی گیاه ریحان برای مدیریت آب در مزرعه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 53-65]

 • سعیدی نیا، مهری تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

ش

 • شایان نژاد، محمد مقایسه آب مصرفی باغات پسته در شرایط شور با نیاز آبی و تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده به روش سبال در دشت بهادران در استان یزد [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]

 • شاهنظری، علی مدیریت مصرف و توزیع آب در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی تجن با تاکید بر پایداری منابع آب [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 673-689]

 • شیرزادی، سمیه مدیریت مصرف و توزیع آب در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی تجن با تاکید بر پایداری منابع آب [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 673-689]

 • شریفی، حمیدرضا اثر روش‌های خاک‌ورزی، حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 371-381]

 • شیرمردی، مصطفی بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 535-550]

 • شینی دشتگل، علی ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره‌چکان‌ها و بررسی کارآیی سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در کشت نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 397-411]

 • شهابی‌فر، مهدی تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 519-534]

ص

 • صادقی پور، امید تأثیر کم‌آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 383-395]

 • صالحی طبس، مختار برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • صبوحی صابونی، محمود تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • صدرالدینی، علی اشرف اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]

 • صدرالدینی، علی اشرف اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 353-369]

 • صدقی، حسین تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 13-27]

ط

 • طباطبایی، سیدمحمود تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 645-660]

ع

 • عابدین پور، میثم تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد شلغم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 431-4432]

 • عبدالهی نوروزی، محبوبه بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • عبدزاد گوهری، علی تأثیر کم‌آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 383-395]

 • عزیزی زهان، علی اکبر تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 519-534]

 • عطایی، علی اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

 • علیپور، اکبر تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • علی حوری، مجید اثرات سطوح مختلف تلفیق آب‌های شور و غیرشور بر رشد رویشی پاجوش‌های خرما [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 661-672]

 • علی نظری، فریبا شبیه‌سازی پیاز رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با مدل رگرسیون غیرخطی [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 327-338]

غ

 • غفاری، زهرا اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

ف

 • فرحبخش، مهشاد سادات برآورد نیاز آبی گیاه ریحان برای مدیریت آب در مزرعه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 53-65]

 • فرسرایی، سارا تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی و درصد اسانس به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]

 • فلاح، مهدی مقایسه آب مصرفی باغات پسته در شرایط شور با نیاز آبی و تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده به روش سبال در دشت بهادران در استان یزد [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]

ق

 • قاسمی صاحبی، فخرالدین بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • قدسی، مسعود عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گندم در تناوب زراعی پنبه-گندم در تیمارهای مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]

 • قره داغی، محمدمهدی تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 645-660]

 • قمرنیا، هوشنگ اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 353-369]

 • قنبری عدیوی، الهام توزیع رطوبت و شوری در خاک تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 413-429]

 • قهرمان، بیژن بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • قوام سعیدی، سعید برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • قوام سعیدی نوقابی، سعید تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار‌مریم در دشت بیرجند [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 493-505]

ک

 • کاظمی، حسین تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • کامرانی، کاظم تأثیر بهبود فرآیند تحویل و توزیع آب سطحی در کاهش برداشت آب زیرزمینی در شبکه آبیاری رودشت [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 445-461]

 • کامکار، بهنام تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • کریمی، بختیار شبیه‌سازی پیاز رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با مدل رگرسیون غیرخطی [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 327-338]

 • کریمی، محمد عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گندم در تناوب زراعی پنبه-گندم در تیمارهای مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]

 • کرمان نژاد، جلیل توزیع رطوبت و شوری در خاک تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 413-429]

گ

 • گیلانی، عبدالعلی بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 519-534]

 • لیموچی، کاوه بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

م

 • مجنونی هریس، ابوالفضل الویت‌بندی کاربرد سامانه‌های آبیاری با روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در حوضه رودخانه آجی‌چای [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 109-120]

 • محمدی، مسعود بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • محمدرضا پور، ام‌البنی بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • مردانی، مصطفی مدیریت مصرف و توزیع آب در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی تجن با تاکید بر پایداری منابع آب [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 673-689]

 • میرزایی، فر هاد ارزیابی روش WUCOLS در برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 629-643]

 • مشتاقیون، سید محمد برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • مشتطی، علی بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • مطلبی‌فرد، رحیم تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری آب سیب‌زمینی [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 217-235]

 • مظلوم علی آبادی، یونس تعیین زمان آبیاری تکمیلی در گندم دیم با پایش تغییرات رطوبت خاک طی دوره رشد [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • معروف پور، عیسی تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 645-660]

 • مقدم، محمد تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی و درصد اسانس به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]

 • مکاری، مهدی تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد شلغم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 431-4432]

 • منصوری، حامد برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • مهدی زاده، لیلا تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی و درصد اسانس به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]

 • موسوی، سید حبیب اله اثر کم‌آبیاری توأم با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • موسوی، سید حبیب اله اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]

 • موسوی، سید هاشم بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • موسوی بایگی، محمد تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • موسوی کوهی، سید موسی برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • مومن پور، علی بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 535-550]

ن

 • ناصری، عبد علی ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره‌چکان‌ها و بررسی کارآیی سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در کشت نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 397-411]

 • ناظمی، امیرحسین اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]

 • ناظمی، امیرحسین اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 353-369]

 • نجفی علمدارلو، حامد اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]

 • نیشابوری، محمدرضا اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

 • نصراللهی، علی حیدر تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

 • نوابیان، مریم ارزیابی عملکرد مدل WASP برای شبیه سازی کیفیت زه آب اراضی شالیزاری واحد عمرانی F4 شبکه آبیاری زهکشی گیلان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]

 • نوری، حمیده اثر آبیاری قطره‌ای (نوارهای تیپ) با آب شور بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 565-581]

 • نورعلی‌نژاد، علیرضا تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 13-27]

 • نوروزیان، محمد اثر سیاست‌های پیشنهادی قیمت‌گذاری آب بر مزیت نسبی محصولات کشاورزی شهرستان کاشمر [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]

و

 • واعظی، علی رضا تعیین زمان آبیاری تکمیلی در گندم دیم با پایش تغییرات رطوبت خاک طی دوره رشد [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

ه

 • هاشمی، سید رضا برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • هاشمی تبار، محمود اثر روش‌های قیمت‌گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و تقاضای آب در دشت سیستان [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 463-478]

 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی تأثیر بهبود فرآیند تحویل و توزیع آب سطحی در کاهش برداشت آب زیرزمینی در شبکه آبیاری رودشت [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 445-461]

ی

 • یارنیا، مهرداد بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

 • یعقوب زاده، مصطفی برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]