آ

 • آستارایی، علیرضا تأثیر مقادیر مختلف سوپر‌جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص‌های رشدی گیاه آتریپلکس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 211-224]

ا

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی برهمکنش تنش آبی و کودهای محتوی روی، منگنز و بور بر عملکرد وکارآیی مصرف آب چغندرقند [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 289-302]

 • اجلالی، فرید تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • اجلالی، فرید بررسی تاثیر یکپارچه سازی اراضی شالیزاری بر عملکرد برنج [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 105-112]

 • اسدی، رسول تأثیر کم‌آبیاری ذرت‌دانه‌ای با استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 197-210]

 • اسدی، روح ا... تأثیر کم‌آبیاری ذرت‌دانه‌ای با استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 197-210]

 • اسماعیلی منزه، علی تأثیر تنش‌خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‌، پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و آب نسبی‌ برگ چند ژنوتیپ‌ ‌گلرنگ ‌ [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 187-196]

 • اشراقی، فرشید بررسی بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 317-322]

 • امامی، حجت تأثیر مقادیر مختلف سوپر‌جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص‌های رشدی گیاه آتریپلکس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 211-224]

 • امیدی، حشمت‌ تأثیر تنش‌خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‌، پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و آب نسبی‌ برگ چند ژنوتیپ‌ ‌گلرنگ ‌ [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 187-196]

 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 323-338]

ب

 • بستانی، ‌عبدالامیر ‌ تأثیر تنش‌خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‌، پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و آب نسبی‌ برگ چند ژنوتیپ‌ ‌گلرنگ ‌ [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 187-196]

 • بیگی‌هرچگانی، حبیب‌الله پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی شهرکرد به منظور استفاده در طراحی سامانه‌های آبیاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 43-59]

پ

 • پارسی نژاد، مسعود بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 81-91]

 • پیرمرادیان، نادر ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 323-338]

 • پورمحمدی، سمانه تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]

 • پورمحمدی، سمانه برآورد تبخیر- تعرق گندم در شرایط تحت تنش به کمک سنجش از دور و آلگوریتم توازن انرژی، مطالعه موردی: دشت آزادگان، خوزستان [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 235-249]

ت

 • تاتاری، مریم اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 143-160]

 • تیموری، نوربخش ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

 • توسلی، محمد رضا بررسی تاثیر یکپارچه سازی اراضی شالیزاری بر عملکرد برنج [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 105-112]

چ

 • چراغی، سید علی محمد بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 263-274]

ح

 • حشمتی، سیده سمیرا پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی شهرکرد به منظور استفاده در طراحی سامانه‌های آبیاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 43-59]

 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم تأثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری آب، مطالعه موردی: دشت نیشابور [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 129-142]

خ

 • خوارزمی، عباس اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 251-262]

د

 • درخشان، شهرام بررسی روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در شبیه‌سازی شوری آب زیرزمینی در سواحل استان مازندران [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 355-365]

 • درزی، عبداله تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • درواری، زهرا بررسی روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در شبیه‌سازی شوری آب زیرزمینی در سواحل استان مازندران [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 355-365]

 • دستورانی، محمد تقی تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]

 • دهقانی، فرهاد بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 113-125]

ر

 • راهنمایی، رسول بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 113-125]

 • رحیمیان، محمدحسن تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]

 • رحیمیان، محمدحسن برآورد تبخیر- تعرق گندم در شرایط تحت تنش به کمک سنجش از دور و آلگوریتم توازن انرژی، مطالعه موردی: دشت آزادگان، خوزستان [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 235-249]

 • رسول‌زاده، علی ارزیابی دقت روش‌های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک‌های مختلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 303-316]

 • رضایی، مجتبی ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 323-338]

 • رضوی قلعه جوق، سکینه ارزیابی دقت روش‌های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک‌های مختلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 303-316]

 • رمضانی اعتدالی، مجتبی بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 81-91]

 • رمضانی اعتدالی، هادی بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 81-91]

 • رنجبر، غلامحسن بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 263-274]

 • روستا، محمد جواد بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 263-274]

 • رئوف، مجید شبیه سازی الگوی پخش آب در زیر آبپاش ضربه‌ای مدل NELSON-F80AP با استفاده از تابع توزیع بتا [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 173-186]

ز

 • زارعی، قاسم اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 251-262]

 • زنگویی نسب، شیما تأثیر مقادیر مختلف سوپر‌جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص‌های رشدی گیاه آتریپلکس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 211-224]

س

 • ساریخانی خرمی، سعادت ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

 • ساسانی، شهریار اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 339-354]

 • سیدان، سید محسن اثر آبیاری قطره‌ای، جویچه‌ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغندر قند [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 13-27]

 • سعادت، سعید بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 113-125]

 • سعادتی، زهرا ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 323-338]

 • سکاکی، محسن اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 71-80]

 • سلطانی، ولی ارزیابی مدل واتسویت برای پیش‌بینی توزیع املاح در منطقه ریشه یونجه [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 225-234]

ش

 • شاهنظری، علی تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • شکرگزار، محسن بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 161-172]

ص

 • صدرقاین، سید حسین اثر سامانه آبیاری قطره‌ای نواری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 275-288]

ط

 • طاهری، مهدی اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 71-80]

ع

 • عبدوسی، وحید ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

 • عسگری، احمد بررسی تاثیر یکپارچه سازی اراضی شالیزاری بر عملکرد برنج [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 105-112]

 • علیمحمدی، رحیم اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 143-160]

غ

 • غالبی، سعید مدیریت آبیاری گندم با استفاده از آب شور در اراضی جنوبی استان خوزستان [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 29-42]

 • غلامی، محمود ارزیابی مدل واتسویت برای پیش‌بینی توزیع املاح در منطقه ریشه یونجه [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 225-234]

 • غلامی، وحید بررسی روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در شبیه‌سازی شوری آب زیرزمینی در سواحل استان مازندران [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 355-365]

ف

 • فتاحی، احمدرضا اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 143-160]

 • فرزام نیا، مسعود تأثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری آب، مطالعه موردی: دشت نیشابور [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 129-142]

 • فرمانی فرد، میلاد اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 339-354]

 • فلاح، سینا بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 161-172]

ق

 • قاسمیان، سیمین‌دخت بررسی بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 317-322]

 • قبادی نیا، مهدی بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 161-172]

 • قدمی فیروزآبادی، علی اثر آبیاری قطره‌ای، جویچه‌ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغندر قند [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 13-27]

 • قربانی دشتکی، شجاع بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 161-172]

 • قمرنیا، هوشنگ اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 339-354]

گ

 • گوشه، محی الدین مدیریت آبیاری گندم با استفاده از آب شور در اراضی جنوبی استان خوزستان [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 29-42]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 81-91]

م

 • میرزایی، محمد رضا اثر آبیاری قطره‌ای، جویچه‌ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغندر قند [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 13-27]

 • میرلطیفی، سید مجید تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • مستشاری محصص، مهرزاد برهمکنش تنش آبی و کودهای محتوی روی، منگنز و بور بر عملکرد وکارآیی مصرف آب چغندرقند [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 289-302]

 • مشعل، محمود اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 251-262]

 • ملکوتی، محمد جعفر بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 113-125]

 • مهدیان، محمد‌حسین تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • موسوی، سید اصغر اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 143-160]

ن

 • نیشابوری، محمدرضا ارزیابی دقت روش‌های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک‌های مختلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 303-316]

 • نیکبخت، جعفر اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 71-80]

و

 • وراوی پور، مریم اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 251-262]

ه

 • هاشمی نژاد، یوسف ارزیابی مدل واتسویت برای پیش‌بینی توزیع املاح در منطقه ریشه یونجه [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 225-234]

ی

 • یاری، علیرضا تأثیر مقادیر مختلف سوپر‌جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص‌های رشدی گیاه آتریپلکس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 211-224]

 • یداللهی، عباس ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]