آ

 • آیشم، سجاد کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]

ا

 • ابراهیمی پاک، نیاز علی بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 11-19]

 • احمدی، فرشاد کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]

 • ایزدپناه، زهرا بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 221-234]

 • اسدی، رسول اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]

 • اسدی، رسول برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 497-507]

 • اسماعیلی، کاظم رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

 • اسمعیلی امینلویی، عادل بررسی کمیت و کیفیت زهاب زهکش‌های زیرزمینی بدون پوشش در مقایسه با پوشش معدنی در دشت شادگان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 264-275]

 • اشرف‌زاده، افشین تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]

 • افراسیاب، پیمان برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 497-507]

 • انصاری، حسین واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

 • انصاری، حسین اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • انصاری، حسین اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 353-366]

 • انصاری، حسین اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • انصاری، حسین اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 483-495]

ب

 • بابازاده، حسین اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]

 • بابازاده، حسین ارزیابی توابع کاهش جذب آب گیاه فلفل در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 509-523]

 • برومندنسب، سعید بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 221-234]

 • برومند نسب، سعید تأثیر مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملکرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 181-193]

 • بزانه، محمد تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 537-546]

 • بیگلویی، محمدحسن شبیه‌سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 397-407]

 • بنی حبیب، محمد ابراهیم رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک با استفاده از مدل هیبریدی AHP و M-TOPSIS [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 101-115]

 • بهمنیار، محمد علی بررسی میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه کلزادر مزارع تحت آبیاری با پساب شهرک صنعتی آمل [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 141-155]

 • بهمنش، جواد کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]

ت

 • توراج‌زاده، ام‌البنی بررسی نقش شیوه آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقای کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 49-61]

ح

 • حیاتی، داریوش اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مدرن آبیاری وزهکشی دشت کربال وعوامل تعیین کننده‏ی آن از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 379-395]

 • حسینی، یاسر ارزیابی توابع کاهش جذب آب گیاه فلفل در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 509-523]

 • حسینی، سیده طیبه بررسی اثر تغییر اقلیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 559-575]

 • حسن‌اقلی، علیرضا ارزیابی سه نوع پوشش-زهکش‌ ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 249-261]

 • حسن‌اقلی، علیرضا بررسی کمیت و کیفیت زهاب زهکش‌های زیرزمینی بدون پوشش در مقایسه با پوشش معدنی در دشت شادگان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 264-275]

 • حسین‌پناهی، فرزاد اثر مقدار آب آبیاری و خاکپوش پلاستیک و کاه و کلش گندم بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی تحت آبیاری قطره‌ای- نواری در دشت دهگلان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 341-351]

 • حسینی‌فرد، سید جواد اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 483-495]

 • حقیقتی، بیژن تأثیر مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملکرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 181-193]

 • حق‌وردی، امیر واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

خ

 • خاکپورعربلو، بابک ارزیابی توابع کاهش جذب آب گیاه فلفل در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 509-523]

 • خالدیان، محمدرضا شبیه‌سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 397-407]

 • خالدیان، محمدرضا تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]

 • خلیلی، کیوان کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]

 • خنک، آرش اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]

 • خوشروش، مجتبی بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 367-377]

 • خوش روش، مجتبی بررسی اثر تغییر اقلیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 559-575]

د

 • دانشی، نایب بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 11-19]

 • دانشکارآراسته، پیمان طراحی سیستم زهکش زیرزمینی با هدف دستیابی به کمترین هزینه اجرایی در شرایط ماندگار [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 117-128]

 • داوری، کامران واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

 • داوری، کامران اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 331-340]

 • درزی نفت چالی، عبداله اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 419-431]

 • دشتی، فرشاد اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]

 • دلبری، معصومه برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 497-507]

 • دلیر حسن‎نیا، رضا تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 537-546]

 • دهقان، هادی رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

 • دهقانی سانیج، حسین اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]

 • دهقانی سانیج، حسین بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 367-377]

ذ

 • ذونعمت کرمانی، محمد اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]

ر

 • رائینی سرجاز، محمود اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 157-167]

 • رحیمی، قاسم اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]

 • رستگار، سمیه اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 409-417]

ز

 • زادش پرگو، رحیمه طراحی سیستم زهکش زیرزمینی با هدف دستیابی به کمترین هزینه اجرایی در شرایط ماندگار [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 117-128]

 • زارع، شیوا اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مدرن آبیاری وزهکشی دشت کربال وعوامل تعیین کننده‏ی آن از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 379-395]

 • زارع ابیانه، حمید اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 157-167]

 • زارع حقی، داود واکنش هدایت روزنه‌ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 297-316]

 • زهتابیان، میترا ارزیابی سه نوع پوشش-زهکش‌ ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 249-261]

س

 • سالک زمانی، علی بررسی تاثیر نوع خاک‌ورزی بر رطوبت و نفوذ‌‌پذیری خاک و عملکرد گلرنگ [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]

 • سخایی راد، حسین بررسی کمیت و کیفیت زهاب زهکش‌های زیرزمینی بدون پوشش در مقایسه با پوشش معدنی در دشت شادگان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 264-275]

 • سیدان، سید محسن بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 367-377]

 • سید کابلی، حسام بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 221-234]

 • سلطانی‌تمجید، اعظم اثر مقدار آب آبیاری و خاکپوش پلاستیک و کاه و کلش گندم بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی تحت آبیاری قطره‌ای- نواری در دشت دهگلان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 341-351]

ش

 • شاکرمی، مسعود اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]

 • شاهین‌رخسار، پریسا شبیه‌سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 397-407]

 • شاهین‌رخسار، پریسا تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]

 • شاهنظری، علی اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 157-167]

 • شاهوزئی، عبدالرئوف خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 21-35]

 • شبستری، محمد هادی رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک با استفاده از مدل هیبریدی AHP و M-TOPSIS [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 101-115]

ص

 • صادقی لاری، عدنان اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 409-417]

 • صیادمنش شیاده، سید محسن بررسی میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه کلزادر مزارع تحت آبیاری با پساب شهرک صنعتی آمل [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 141-155]

 • صداقتی، ناصر اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 483-495]

 • صدرالدینی، علی اشرف تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 537-546]

ض

 • ضیایی، علی‌نقی اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 353-366]

 • ضیاتبار احمدی، میرخالق بررسی اثر تغییر اقلیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 559-575]

ط

 • طاهری، مهدی بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 11-19]

 • طاوسی، تقی خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 21-35]

ع

 • عباسی، محمد بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 11-19]

 • عبدزادگوهری، علی اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]

 • عزیزی، مجید اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 353-366]

 • علیزاده، امین رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

 • علیزاده، امین اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • علیزاده، امین اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 331-340]

 • علیزاده، امین اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • علیزاده، امین اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 483-495]

 • علیمحمدی، رحیم بررسی تغییرات حاصله در خاک و گیاه ناشی ازآبیاری با استفاده از پساب تصفیه شده شهری و تأثیر آن بر عملکرد یونجه [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 35-47]

 • عُنّابی میلانی، اژدر بررسی تاثیر نوع خاک‌ورزی بر رطوبت و نفوذ‌‌پذیری خاک و عملکرد گلرنگ [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]

 • عُنّابی میلانی، اژدر واکنش هدایت روزنه‌ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 297-316]

غ

 • غفاری، حسن برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول پیاز در حوزه آبریز زنجانرود [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 547-557]

ف

 • فاریابی، ارسلان ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و امکان استفاده آنها در شرایط مختلف مزرعه‌ای [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 525-536]

 • فتحی، پرویز اثر مقدار آب آبیاری و خاکپوش پلاستیک و کاه و کلش گندم بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی تحت آبیاری قطره‌ای- نواری در دشت دهگلان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 341-351]

 • فعالیان، احد اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • فعالیان، احد اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی بررسی میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه کلزادر مزارع تحت آبیاری با پساب شهرک صنعتی آمل [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 141-155]

 • قاسمی نصر، محمد اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 419-431]

 • قبادی نیا، مهدی ارزیابی سه نوع پوشش-زهکش‌ ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 249-261]

 • قدمی فیروزآبادی، علی اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 157-167]

 • قدمی فیروزآبادی، علی بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 367-377]

 • قربانی، بهزاد ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و امکان استفاده آنها در شرایط مختلف مزرعه‌ای [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 525-536]

 • قره شیخ‌بیات، محسن شبیه‌سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 397-407]

 • قلی نژاد، اسماعیل ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]

 • قهرمان، بیژن واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

ک

 • کاراندیش، فاطمه بررسی نقش شیوه آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقای کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 49-61]

 • کاراندیش، فاطمه اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 419-431]

 • کافی، محمد اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • کافی، محمد اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • کوهی چله‌کران، نادر اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 331-340]

م

 • مازندرانی زاده، حامد طراحی سیستم زهکش زیرزمینی با هدف دستیابی به کمترین هزینه اجرایی در شرایط ماندگار [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 117-128]

 • محمدی، مسعود واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

 • محمودی، پیمان خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 21-35]

 • مختصی بیدگلی، علی اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 419-431]

 • مرشدی، علی ارزیابی تبخیر و تعرق با چند مدل ریاضی و سند ملی آب نسبت به داده‌های لایسیمتردر دشت مرتفع شهرکرد [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 209-220]

 • مصدقی، محمدرضا واکنش هدایت روزنه‌ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 297-316]

 • مطلبی‌فرد، رحیم ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب سیر در شرایط مختلف آبیاری و کود نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 465-482]

 • معروفی، صفر اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]

 • مقدسی، مهنوش اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • مقدسی، مهنوش اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • ملائی، محبوبه سادات ارزیابی هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار به کمک مدلسازی ریاضی و داده‌های آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 87-99]

 • مهدوی مزده، علی ارزیابی هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار به کمک مدلسازی ریاضی و داده‌های آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 87-99]

 • موسوی، سید اکبر تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]

 • موسی وند، سارا برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول پیاز در حوزه آبریز زنجانرود [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 547-557]

ن

 • نادریان فر، محمد اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 353-366]

 • ناصری، عبدعلی تأثیر مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملکرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 181-193]

 • ناظمی، امیرحسین تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 537-546]

 • نیشابوری، محمدرضا واکنش هدایت روزنه‌ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 297-316]

 • نعمتی، سیدحسین رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

و

 • وحدی، نیلوفر ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]

 • وطن خواه، علیرضا ارزیابی هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار به کمک مدلسازی ریاضی و داده‌های آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 87-99]

ی

 • یعقوب زاده، مصطفی بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 221-234]