آ

 • آزاد طلاتپه، نسرین ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 85-96]

 • آقاپورصباغی، محمد ارزش کیفیت آب رودخانه کارون از دیدگاه گندم کاران شهرستان ملاثانی خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 107-117]

ا

 • ابراهیمیان، حامد ارزیابی عملکرد و حساسیت معادلات نفوذ نسبت به شرایط اولیه و مرزی مختلف در آبیاری جویچه‌ای [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 787-799]

 • احمدپور، حوری پهنه‌بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب‌های زیرزمینی دشت گیلان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 667-676]

 • اخوان، کرامت اثرمیزان آب آبیاری قطره‌ای وآرایش کاشت بر عملکرد ذرت دانه ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 97-105]

 • ایزدی، نسیم تحلیل مسئولیت‌های تشکل‌های آب‌بران و زمینه‌یابی موانع ایجاد آن از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 737-748]

 • اسدی، رسول ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری در کشت پنبه تحت اعمال کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]

 • اسدی، رضا اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

 • اسمعیلی زاد، اشرف بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-689]

 • اشرف زاده، افشین پهنه‌بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب‌های زیرزمینی دشت گیلان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 667-676]

 • اشرفی زاده، سید رضا اثر بی خاکورزی ، تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]

 • افیونی، داوود تأثیر سیستم ‌آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 527-539]

 • اکبری، مهدی برنامه ریزی آبیاری نیشکربا استفاده از تلفیق داده‌های سنجش از دور و مدل SWAP در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]

 • امیری، ابراهیم ارزیابی عملکرد و کارآیی مصرف آب در تولید اقتصادی چای تحت تاثیر تیمارهای آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 571-583]

 • انصاری، حسین ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 713-724]

ب

 • بابازاده، حسین شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • بابائی، مهدی محاسبه‌ی کارآیی آب در محصولات عمده‌ی کشاورزی شهرستان زابل :رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 541-549]

 • برومند نسب، سعید اثر بی خاکورزی ، تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]

 • بشارت، سینا ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 85-96]

 • بیگلویی، محمدحسن شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]

 • بلالی، حمید بررسی بهره‌وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]

 • بهمنی، امید ارزیابی عملکرد توابع انتقالی برای برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی خاک‌های مختلف با مدل SWRC [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 773-785]

 • بهمنش، جواد ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 85-96]

پ

 • پارسی نژاد، مسعود شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • پیری، جمشید ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 713-724]

 • پیردشتی، همت‌اله اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

 • پوریزدان‌خواه، هدیه شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]

ت

 • ترابی، حسن امکان‌سنجی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی برای تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی با آبپاش zb [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

 • ترابی، منوچهر ارزیابی صحرایی معادلات زهکشی در منطقه رودشت اصفهان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 635-644]

ج

 • جعفرآقایی، مجید بررسی تاثیر برنامه آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای آن در دو رقم پنبه در اصفهان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 561-569]

 • جعفرنژادی، علیرضا بررسی اثرات فاضلاب تصفیه شده بر آلودگی میکروبی و شیمیایی خاک و گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 517-525]

 • جوادی، علی ارزیابی عملکرد و حساسیت معادلات نفوذ نسبت به شرایط اولیه و مرزی مختلف در آبیاری جویچه‌ای [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 787-799]

ح

 • حیاتی، داریوش بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در حوضه رودخانه بوژان شهرستان نیشابور [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 725-735]

 • حیدری زاده، مجید بررسی کاربرد معادله تجربی اینگهام و معادله تئوری ودرنیکو در برآورد نشت آب از کانال های منطقه رودشت اصفهان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 704-712]

 • حسیبی، پیمان تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-560]

خ

 • خالدیان، محمدرضا شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]

 • خالدیان، محمدرضا پهنه‌بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب‌های زیرزمینی دشت گیلان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 667-676]

 • خرمیان، محمد اثر بی خاکورزی ، تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]

د

 • دانش‌کار آراسته، پیمان بررسی آزمایشگاهی اثر عمق نصب زهکش‌های زیرزمینی در شست‌و‌شوی نیترات از خاک شن‌لومی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 625-634]

 • دلیر حسن نیا، رضا بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • دهقانی، محسن بررسی تاثیر برنامه آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای آن در دو رقم پنبه در اصفهان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 561-569]

ر

 • رجالی، فرهاد بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-689]

 • رحیمیان، محمد حسین تاثیر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد بر کارایی مصرف آب و عملکرد پنج ژنوتیپ گندم در مشهد [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]

 • رستمی، امین بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • رسول‌زاده، علی ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 613-624]

 • رضایی، مجتبی پهنه‌بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب‌های زیرزمینی دشت گیلان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 667-676]

 • رضوی قلعه جوق، سکینه ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 613-624]

 • رمضانی، بهرام ارزیابی عملکرد توابع انتقالی برای برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی خاک‌های مختلف با مدل SWRC [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 773-785]

 • روشنفکر، حبیب اله تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-560]

ز

 • زارع، محمد تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان‌ دربند با استفاده از مدل GMS 6.5 [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 759-772]

 • زارعی، قاسم تأثیر سیستم ‌آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 527-539]

 • زارع ابیانه، حمید اثر تنش آبی بر ‌رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • زمانی، امید بررسی بهره‌وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]

 • زمانی، صدقعلی تأثیر روش‌های برنامه‌ریزی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 489-502]

س

 • ساعی، مهدیه ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری در کشت پنبه تحت اعمال کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]

 • سالارپور، ماشاالله محاسبه‌ی کارآیی آب در محصولات عمده‌ی کشاورزی شهرستان زابل :رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 541-549]

 • سالمی، حمیدرضا تأثیر سیستم ‌آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 527-539]

 • سالمی، حمیدرضا بررسی کاربرد معادله تجربی اینگهام و معادله تئوری ودرنیکو در برآورد نشت آب از کانال های منطقه رودشت اصفهان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 704-712]

 • ستوده‌نیا، عباس بررسی آزمایشگاهی اثر عمق نصب زهکش‌های زیرزمینی در شست‌و‌شوی نیترات از خاک شن‌لومی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 625-634]

 • سرائی‌تبریزی، مهدی شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • سعادت، سعید نمون‌سازی واکنش سورگوم به شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 503-516]

ش

 • شاهین‌رخسار، پریسا شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]

 • شیری، محمدرضا اثرمیزان آب آبیاری قطره‌ای وآرایش کاشت بر عملکرد ذرت دانه ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 97-105]

 • شیرزادی لسکوکلایه، سمیه ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 713-724]

 • شریفی، حمیدرضا تأثیر سیستم ‌آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 527-539]

 • شرفا، مهدی اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 645-654]

ص

 • صداقت، نعمت‌اله اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

 • صدرالدینی، علی اشرف بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • صدیق‌کیا، مهدی ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 749-758]

 • صلواتیان، سید بابک ارزیابی عملکرد و کارآیی مصرف آب در تولید اقتصادی چای تحت تاثیر تیمارهای آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 571-583]

ط

 • طباطبایی، سید حسن بررسی تاثیر برنامه آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای آن در دو رقم پنبه در اصفهان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 561-569]

 • طباطبائی، سید حسن اثر تنش آبی بر ‌رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

ع

 • عطائی، پوریا تحلیل مسئولیت‌های تشکل‌های آب‌بران و زمینه‌یابی موانع ایجاد آن از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 737-748]

 • عُنّابی میلانی، اژدر تأثیر روش‌های برنامه‌ریزی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 489-502]

ف

 • فاخری فرد، احمد بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • فتاحی چقابگی، علی تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان‌ دربند با استفاده از مدل GMS 6.5 [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 759-772]

ق

 • قبادیان، رسول تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان‌ دربند با استفاده از مدل GMS 6.5 [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 759-772]

 • قدسی، مسعود تاثیر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد بر کارایی مصرف آب و عملکرد پنج ژنوتیپ گندم در مشهد [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]

 • قربانیان، دیاکو بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-689]

ک

 • کاظمی آذر، فراهم اثرمیزان آب آبیاری قطره‌ای وآرایش کاشت بر عملکرد ذرت دانه ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 97-105]

 • کاویانی‌کوثرخیزی، شهرزاد ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 749-758]

 • کاوه، فریدون شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • کریمی گوغری، شهرام ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری در کشت پنبه تحت اعمال کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]

گ

 • گرجی، منوچهر اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 645-654]

 • گلیج، حسن امکان‌سنجی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی برای تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی با آبپاش zb [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

م

 • مجد‌سلیمی، کوروش ارزیابی عملکرد و کارآیی مصرف آب در تولید اقتصادی چای تحت تاثیر تیمارهای آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 571-583]

 • محمدی، ساناز برنامه ریزی آبیاری نیشکربا استفاده از تلفیق داده‌های سنجش از دور و مدل SWAP در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]

 • مرتضوی، سید ابوالقاسم بررسی بهره‌وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]

 • مردانی، مصطفی محاسبه‌ی کارآیی آب در محصولات عمده‌ی کشاورزی شهرستان زابل :رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 541-549]

 • مردانی نژاد، سارا اثر تنش آبی بر ‌رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • میرشاهی، دانیال امکان‌سنجی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی برای تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی با آبپاش zb [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

 • میرلطیفی، سید مجید برنامه ریزی آبیاری نیشکربا استفاده از تلفیق داده‌های سنجش از دور و مدل SWAP در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]

 • مسیحی، سیمین ارزش کیفیت آب رودخانه کارون از دیدگاه گندم کاران شهرستان ملاثانی خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 107-117]

 • مسگرباشی، موسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-560]

 • مشعل، محمود ارزیابی عملکرد و حساسیت معادلات نفوذ نسبت به شرایط اولیه و مرزی مختلف در آبیاری جویچه‌ای [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 787-799]

 • منتصری، مجید ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 85-96]

 • منصوری، رامین امکان‌سنجی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی برای تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی با آبپاش zb [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

 • مهدوی کرمشاهلو، مجتبی اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 645-654]

 • موسوی طغانی، سید یوسف اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

 • موسوی فضل، سید محمد‌هادی بررسی اثرات فاضلاب تصفیه شده بر آلودگی میکروبی و شیمیایی خاک و گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 517-525]

ن

 • ناطقی، محمد باقر ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 749-758]

 • ناظمی، امیرحسین بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • نیشابوری، محمدرضا ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 613-624]

 • نصرآبادی، حمید بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در حوضه رودخانه بوژان شهرستان نیشابور [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 725-735]

 • نقی‌پور، نجمه ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 749-758]

 • نوروزی، حسین تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-560]

 • نوروزپوراصل، الهام بررسی آزمایشگاهی اثر عمق نصب زهکش‌های زیرزمینی در شست‌و‌شوی نیترات از خاک شن‌لومی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 625-634]

ه

 • همایی، مهدی نمون‌سازی واکنش سورگوم به شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 503-516]

 • همائی، مهدی شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]