مقاله پژوهشی آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر تنش آبی تحت تأثیر میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت‌فرنگی

مجتبی خوش‌روش؛ مسعود پورغلام آمیجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.359733.941

چکیده
  رشد ‌جمعیت‌ و‌ گسترش‌ کشاورزی ‌از ‌یک ‌سو ‌و ‌تقاضای ‌برداشت‌ بیشتر ‌از ‌منابع‌ محدود‌ آب ‌از‌ سوی ‌دیگر،‌ ‌افزایش ‌بهره‌وری‌ آب ‌را ضروری می‌سازد. کمبود آب و رقابت بر سر منابع آب سبب شده که پژوهش‌هایی در راستای کاهش مصرف آب و حفظ منابع آن صورت گیرد. بنابراین جستجوی راه‌کارهایی جهت کاهش مصرف و حفظ منابع آب از اهمیت بالایی ...  بیشتر