دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. کاربرد شاخص های یکنواختی بارش و زمان – بارش مؤثر برای برآورد عملکرد گندم دیم و نوسانات آن در اقلیم نیمه خشک تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22092/jwra.2020.342631.783

محمد خالدی علمداری؛ ابوالفضل مجنونی هریس


2. اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل به خشکی پریوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22092/jwra.2020.101351.103

غلامحسین همایونی؛ نوراله احمدی؛ محمود روزبان