مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد‌نیاز گِل‌خرابی در ارضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP

محمد رضا یزدانی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ اصغر رحمانی؛ ناصر دوات گر؛ بهاره دلسوز خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360376.952

چکیده
  محاسبه نیاز آبی برنج به‌عنوان مبنایی برای برآورد آب مورد‌نیاز آن در زمان استقرار این گیاه در شالیزار و تصمیم‌گیری در خصوص میزان تخصیص زمانی-مکانی منابع آب بسیار مهم و ضروری است. با این وجود شاخص مدونی در‌ مورد آب ناخالص مورد‌نیاز خاک‌ورزی شالیزار، قبل از استقرار نشا در مزرعه وجود ندارد. در‌این‌راستا، به‌منظور تحلیل تغییرات زمانی ...  بیشتر